English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Допуснати кандидати Партньори Контакти Галерия
Жечко Димитров
От 2009 Жечко Димитров е Програмен директор на Проект на Българска стопанска камара (БСК) „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (2009-2013 г), договор № BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 г. по мярка BG 051PO001-2.1.06  “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са КНСБ и КТ “Подкрепа”. Бюджет: 9,9 млн.лв.
Жечко е ръководител на консултантски екип за разработване на икономически обосновки, бизнес-планове, секторни анализи и стратегии,  с огромен опит в консултирането на  предприятия и общини по проекти финансирани от ЕС и други донори в България.  
От 1997 г. Жечко Димитров е мениджър и на информационните проекти:  Информационна система за българските предприятия BEIS, Електронно ежедневно издание на БСК “Бизнес индустрия капитали”.
Мениджър е на Проект за консултиране на предприятия в областта на оптимизация на работни системи с използване на методиката на REFA-Германия.
Жечко е магистър по Финанси и кредит от УНСС. Има многобройни публикации в пресата и специализирания печат. Награждаван е с грамоти от БСК за цялостна дейност и постигнати резултати.


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.